Legen i pædagogikken

Ordet ”leg” bruges bredt og ganske uproblematisk i hverdagen. Alle har en intuitiv forståelse af, hvad legen er, og hvad der menes med leg. Det er ikke så enkelt, når man taler om leg i faglige og forskningsmæssige sammenhænge i relation til børn og pædagogik.

Legen er et relativt veludforsket fænomen, ikke alene inden for pædagogik og psykologi, men også inden for andre discipliner som kultursociologi og socialantropologi. Selv om der kan være nuanceforskelle eller specifikke interesser, er der på tværs af fagområder og teoretiske tilgange enighed om, at legen har særlige karakteristika, der adskiller sig fra andre fænomener og aktiviteter i barndommen.

Om forholdet mellem leg og læring i pædagogikken

Legen i paedagogikken – begrebsaflaring og definition

© Daniela Cecchin, juli 2012

The significance of day care institutions for children’s creativity

In the last few years the political and economical debate in Denmark has been focusing on the necessity of innovation in society to ensure development and growth in the future. In relation to this debate the the Union of Early Childhood and Youth Educators in Denmark, BUPL focuses on creativity in day care institutions.

Creativity is an important agenda for BUPL because creativity represents a necessary prerequisite for personal, social and societal growth and innovation. Creativity is also pivotal since BUPL members, pedagogues and leaders, play a central role in promoting children and young people’s creativity and development learning…

At the European Creanet Conference last week holden  at the University of Klaipeda in Lithuania, creativity has been discussed theoretically and empirically in relation to pedagogical praxis in day care institutions in 10 european countries.  As associated partner to the Danish network participants at the University College Lillebaelt in Odense, the Union BUPL was represented by me.

My contribution concerned some theoretical assumptions on creativity in relation to play and pedagogy related to an international research review covering the field of creativity in child care services,  initiated by the BUPL and realized by professor Lene Tanggaard, University of Aalborg.

You can read my presentation: Daniela Cecchin. The significance of day care services for the development of children’s creativity

© Daniela Cecchin, may 2012

Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet

Hvordan grundlægges og dannes kreativitet i barndommen? Hvilken rolle spiller daginstitutioner for udvikling af børns fantasi og legeevne? Hvad er forholdet mellem kreativitet, leg og fantasi?

Hvilken betydning har det materielle og det sociale for børns kreativitetsudvikling i institutionelle sammenhænge? Kan der trækkes linjer fra børns skabende fantasileg til voksnes kreativitets- og innovationsevne?

Det er hovedspørgsmålene, som har dannet udgangspunkt for en forskningsopsamling foretaget af Lene Tanggaard for BUPL.

Forskningsrapporten peger på følgende hovedkonklusioner:

  • Tryghed er en forudsætning for kreativitet og børns udvikling og udfoldelse af kreativitet er afhængigt af, at de oplever daginstitutionen som et trygt sted. Når børn føler sig trygge, kan de udtrykke sig mere kreativt.
  • Selvtillid spiller en afgørende rolle i relation til grundlæggelsen og dannelsen af kreativitet. Det er i daginstitutionens nærmiljø, at vi skal finde grundlaget for udvikling af kreative evner hos børn.
  • At pædagoger deler tanker med hinanden og konstruktivt støtter børnene i at turde nye ting, bevæge sig på nye måder og gøre sig forestillinger om det, der endnu ikke er, fremmer børns kreative udvikling.
  • Der skal være tid til at børn kan fordybe sig og eksperimentere i fællesskab og sammen med de voksne med materialer og genstande i omverden.
  • De fysiske forhold og materialerne i daginstitutionerne spiller en central rolle for udviklingen af børnenes kreativitet. Plads til leg, bevægelse i fleksible rammer, der kan ændres og omformes fremmer børns kreativitet.
  • Leg og kreativitet hænger sammen på en klar men yderst kompleks måde. Børnenes mulighed for at lege og bruge fantasien i daginstitutioner får betydning for udviklingen af deres kreativitet.
  • Børns leg spiller en rolle for deres kreative evner senere i livet til at få nye ideer, se muligheder og forestille sig alternative virkeligheder.
  • Kreativitet i barndommen er første skridt på vejen mod kreativitet i voksenlivet.

Læs Lene Tanggaards forskningsopsamling: Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet, Ålborg Universitet, 2012

Læs interview med Lene Tanggaard i Børn&Unge: Brug de kreative pædagoger

© Daniela Cecchin, marts2012

En pædagogik til både drenge og piger i barneperspektiv

Drenge og piger har både forskellige og ens behov og interesser. Forskelle og ligheder handler ikke bare om køn men om børns personlige, sociale og kulturelle baggrund og hverdagsliv. Derfor er løsningen ikke en kønsspecifik pædagogik målrettet et af kønnene hver for sig, men en pædagogik i barneperspektiv, der formår at skabe forbindelser mellem alle børn.

En ny undersøgelse om kvalitet i danske daginstitutioner konkluderer, at danske børnehaver passer bedre til pigerne end drengene. I undersøgelsen, hvor man også har spurgt børnene, vurderer drengene deres relationer og trivsel lavere end pigerne gør. Pædagogernes svar bekræfter dette forhold. Både pædagogikken og de fysiske rammer ser ud til at være mere orienteret mod pigerne end drengenes interesser.

Den noget stereotype forestilling om de “stille piger og vilde drenge” illustrerer problemstillingen og kan bruges som udgangspunkt for en todelt pædagogik, der imødekommer drengenes behov for fysisk udfoldelse og pigernes behov for mere rolige og følelsesladede aktiviteter. Det svarer til at fastholde forestillingen om et abstrakt og stereotypt barn, som ligger langt fra virkelige børns hverdagsliv, hvor der er kropslighed, bevægelse, leg, fordybelse og udforskning, med store følelser og tankevirksomhed på spil.

Frem for at sende drengene ud på legepladsen og lade pigerne sidde og tegne indenfor, kan man tilrettelægge processer, hvor børnene er med til at skabe legerum i institutionen, som kan fungere som kulisser og redskaber i deres lege. Når interessen hos drengene fx. kredser om Batman og biler kan det ende med, lige som i børnehaven Villamarina, at man tegner og konstruerer en Batmobil.

Når man flytter fokus fra et konventionelt perspektiv på aktiviteter, der enten er for drenge eller piger, åbner der sig mulighed for at tænke i et bredere og mere nuanceret barneperspektiv. Ud fra børnenes specifikke interesser kan man arbejde med aktiviteter, hvor børnene har mulighed for at udforske, eksperimentere, fantasere, tegne og konstruere noget som er betydningsfuldt, såvel hver for sig som på tværs af kønnene.

Med inspiration fra Italien kan vi i Danmark udvikle pædagogiske miljøer i daginstitutioner, der i højere grad end det er tilfældet i dag, rummer muligheder for at børnene kan udtrykke sig og være skabende. Pædagogers opgave er at facilitere processer, hvor børnene kan forfølge deres motivation og særlige interesser på flere måder og gennem forskellige udtryksformer, hver for sig og sammen. Og hvor de både udfordres og opfordres til at dele hinandens forskelligheder og verdener, som piger og drenge.

Når børn indgår med et personligt engagement i et fælles projekt, der er konkretiseret i rummet, har de mulighed for at dyrke deres specifikke interesse. De har samtidigt mulighed for at forbinde sig til andre børns interesser og skabe en sammenhæng mellem forskellige verdener og betydninger.

I Villamarinas børnehave var drengenes optagethed af Star Wars blevet til en konstruktion af et rumskib. Drengene forbandt de to legeverdener ved at foreslog, at heksen fra pigernes legefortælling, som var blevet træt af at flyve rundt på sin gammel kost, i stedet kunne bruge rumskibet til at flyve rundt med.

© Daniela Cecchin, februar 2012

Læs mere om batmobilprojekt i Villamarinas børnehave i bogen Den Integrerende Baggrund

I legen lærer børn om sig selv, hinanden og verden

Legen skal have lov til at blive leget for sin egen skyld, fordi den er så rig på udvikling, læring og på pædagogisk inspiration.

Børn lærer i legen.

Legens mål og motiv, og det, der får børn til at lege, ligger i legen selv. Det er en ekstaselignende tilstand af hengivelse, selvforglemmelse og overskridelse, der sammen med følelsen af fællesskab gør legen så attraktiv for børn, mener Daniela Cecchin.
“Børn leger for at lege og skabe, ikke for at lære noget bestemt. Men i legen lærer børn en masse om sig selv, hinanden og verden omkring sig,” siger hun. Måske netop på grund af legens læringsværdi har den fået stor pædagogisk, didaktisk og politisk interesse. Man har ønsket at få børn til at lære mere, hurtigere og nemmere ved at bruge legen som en slags drivkraft for læring.
“Hvis man udelukkende kobler leg til læring, er det både ærgerligt og snyd. Læring er jo et helt legi­timt mål i sig selv, mens legen også har selvstændig værdi, uden at den skal spændes på læringens vogn”, siger Daniela Cecchin.
I mange år har leg og læring været et ordpar. Men det går ofte galt, når man taler om de to begreber i samme åndedrag, fordi man kommer til at reducere dem begge, mener Daniela Cecchin.

….

 

Læs hele interviewet:  ‘I legen lærer børn en masse om sig selv, hinanden og verden’

Læs alle artikler i Børn&Unges Temanummer om LEG

Download Børn&Unges Temanummer om LEG i pdf-version

Download specialet: Det legende barn – Om legens væsen og dens betydning for barnet, KUA, 1992