Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet

Hvordan grundlægges og dannes kreativitet i barndommen? Hvilken rolle spiller daginstitutioner for udvikling af børns fantasi og legeevne? Hvad er forholdet mellem kreativitet, leg og fantasi?

Hvilken betydning har det materielle og det sociale for børns kreativitetsudvikling i institutionelle sammenhænge? Kan der trækkes linjer fra børns skabende fantasileg til voksnes kreativitets- og innovationsevne?

Det er hovedspørgsmålene, som har dannet udgangspunkt for en forskningsopsamling foretaget af Lene Tanggaard for BUPL.

Forskningsrapporten peger på følgende hovedkonklusioner:

  • Tryghed er en forudsætning for kreativitet og børns udvikling og udfoldelse af kreativitet er afhængigt af, at de oplever daginstitutionen som et trygt sted. Når børn føler sig trygge, kan de udtrykke sig mere kreativt.
  • Selvtillid spiller en afgørende rolle i relation til grundlæggelsen og dannelsen af kreativitet. Det er i daginstitutionens nærmiljø, at vi skal finde grundlaget for udvikling af kreative evner hos børn.
  • At pædagoger deler tanker med hinanden og konstruktivt støtter børnene i at turde nye ting, bevæge sig på nye måder og gøre sig forestillinger om det, der endnu ikke er, fremmer børns kreative udvikling.
  • Der skal være tid til at børn kan fordybe sig og eksperimentere i fællesskab og sammen med de voksne med materialer og genstande i omverden.
  • De fysiske forhold og materialerne i daginstitutionerne spiller en central rolle for udviklingen af børnenes kreativitet. Plads til leg, bevægelse i fleksible rammer, der kan ændres og omformes fremmer børns kreativitet.
  • Leg og kreativitet hænger sammen på en klar men yderst kompleks måde. Børnenes mulighed for at lege og bruge fantasien i daginstitutioner får betydning for udviklingen af deres kreativitet.
  • Børns leg spiller en rolle for deres kreative evner senere i livet til at få nye ideer, se muligheder og forestille sig alternative virkeligheder.
  • Kreativitet i barndommen er første skridt på vejen mod kreativitet i voksenlivet.

Læs Lene Tanggaards forskningsopsamling: Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet, Ålborg Universitet, 2012

Læs interview med Lene Tanggaard i Børn&Unge: Brug de kreative pædagoger

© Daniela Cecchin, marts2012